Zmiany w Kodeksie Rodzinnym

Projektowane zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej , procesu rozwodowego – Kodeks Postepowania cywilnego oraz Kodeksu Karnego

W projektowanych zmianach dodano do art. 58 –  § 1 aa ,oraz do art. 107 §2a który wprowadza model tzw. opieki naprzemiennej. Sąd może przy rozwodzie pozostawiając władze rodzicielską obojgu rodzicom ustalić ,że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Kolejna projektowana zmiana dotyczy art. 109 §1 gdzie w sytuacji zagrożenia dobra dziecka wskutek niewykonania orzeczeń sądu , ugody w szczególności w zakresie kontaktów lub przymusowego odebrania dziecka sąd wyda odpowiednie zarządzenia.

Istotna zmiana jest fakt wygaśnięcia z mocy prawa świadczeń alimentacyjnych rodzica względem dziecka , które ukończy 25 lat. Określono nowa instytucję natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych nawet bez konieczności wytoczenia powództwa w procentowej wysokości ustalonej na podstawie liczy dzieci.

 

Projektowane zmiany w zakresie procesu rozwodowego

 Przed wniesieniem pozwu o rozwód lub separację przeprowadza się rodzinne postępowanie informacyjne. Celem postępowania jest pojednanie małżonków i wypracowanie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, ponoszenia kosztów utrzymania dzieci.

Postepowanie informacyjne za zgodą małżonków może również dotyczyć wypracowania porozumienia co do podziału majątku wspólnego.

Postępowanie informacyjne nie będzie prowadzone w sytuacji gdy małżonek przed wniesieniem pozwu o rozwód lub separację został skazany prawomocnym wyrokiem na umyślne przestępstwo na szkodę drugiego małżonka lub dziecka albo przedstawiono mu zarzut popełnienia takiego czynu. Postępowanie informacyjne prowadzi sąd.

 

Projektowane zmiany w Kodeksie Karnym

Nowy art. 209 a §1

Jeżeli rodzice zobowiązani przez sad do wykonania kontaktów, opieki naprzemiennej, czy też uchylania się od przekazania dziecka osobie uprawnionej nie wywiązują się z obowiązku mogą zostać ukarani kara grzywny albo kara ograniczenia wolności. Ściganie braku realizacji obowiązku następuje na wniosek pokrzywdzonego.