Zapraszamy do zapoznania się z cyklem „ Podstawowa Wiedza Prawna”

Czym jest własność? Kiedy stajesz się właścicielem rzeczy?

Własność jest prawem. Prawo własności możemy podzielić na uniwersalne czyli przysługujące każdej osobie oraz bezterminowe.

Przedmiotem własności mogą być tylko rzeczy (ruchomości i nieruchomości ) i od tej zasady nie ma wyjątku.  Nieruchomościami gruntowymi są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, a własność gruntu rozciąga się jeszcze na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią przy czym jej granice, tak w głąb, jak i wzwyż, określa społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu.

W Polsce istnieje wiele możliwości prawnych, dzięki którym możemy nabyć prawo własności, tj:

– Umowa o przeniesienie własności

– Przeniesienie własności z mocy prawa

– Na podstawie orzeczenia sądów

– Nabycie w drodze dziedziczenia

– Nabycie własności na podstawie majątkowej umowy małżeńskiej

Z chwilą nabycia prawa własności nabywamy również uprawnienia do: posiadania rzeczy, korzystania z rzeczy i rozporządzania rzeczą. Ten kto jest właścicielem rzeczy może skorzystać z szerokiej ochrony przed naruszeniem jego prawa ze strony innych osób. Umożliwia to przepis 222 Kodeksu Cywilnego, który przyznaje właścicielowi prawo do roszczenia: windykacyjnego (tj. wydobywczego) oraz negatoryjnego (o zaprzestanie naruszeń).

Te dwa roszczenia chronią prawo właściciela w sposób odpowiedni do rodzaju dokonanego naruszenia.