kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

Publikacje dr E. Pędziałek Kunert

Unieważnienie uznania dziecka i skutki w zakresie realizacji świadczeń alimentacyjnych. Roszczenie zwrotne w zakresie alimentów, Rodzina i Prawo 2017, Nr 38-39,ISSN 1895 -5797

Rola sądu rodzinnego i kuratora rodzinnego w udzielaniu pomocy rodzinie [w:] Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny, Kraków 2016, ISBN 978-89-65432-07-0

Glosa do postanowienia  Sądu Najwyższego z 5 marca 2015r., V CZ 125/14[o charakterze prawnym roszczenia zwrotnego z art.140 k.r.o.], Palestra 2016, nr 10, ISSN 0031-0344

Rozważania o pomocy sądu rodzinnego i rodzinnego kuratora sądowego w zakresie ochrony dziecka i rodziny, Rodzina i Prawo 2016, nr 36, ISSN 1895-5797

Recenzja: Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Przegląd Prawa Publicznego 2017, nr 4(121), ISBN:978-83-8092-078-1

Realizacja zasady swobodnej oceny dowodów w procesie cywilnym i procesie karnym w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego, Ius et Administratio 2017, Nr 2.

Odpowiedzialność cywilna -odszkodowawcza trenera sportu za zdrowie małoletniego dziecka uprawiającego sport kwalifikowany czyli zawodnika klubu sportowego. w:B. Stępień -Załucka, Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu. Rzeszów 2018, ISBN 9788379965977