kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

W ramach prowadzonych spraw i zgłoszonych przez klientów sporów do rozwiązania prowadzimy mediację. Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporu, który ma doprowadzić do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych rozmów przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktów.

Mediator jest gwarantem, że pomiędzy stronami zostanie zachowana równowaga sił oraz, że w pełni będą respektowane ich prawa i chroniona godność. Mediacja jako instytucja może funkcjonować zarówno w ramach jak i poza oficjalnym systemem wymiaru sprawiedliwości.

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.

Mediator powinien zawsze zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.