Czy warto przy rozwodzie przedstawiać porozumienie rodzicielskie ?

Porozumienie rodzicielskie to nic innego jak pisemny dokument, sporządzony przez rodziców małoletniego dziecka, dotyczący władzy rodzicielskiej oraz kontaktów rodziców z dzieckiem. Porozumienie rodzicielskie zawiera plan wychowawczy, który nie ma charakteru „sztywnych” ustaleń rodziców a powinien być dostosowywany do potrzeb dziecka i uwzględniać dobro dzieci. Porozumienie daje możliwość łagodniejszego, polubownego załatwienia sprawy co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem rodziców rozwodzących. Sąd rozwodowy ocenia również podczas sprawy o rozwód postawę stron w zakresie wykonywania funkcji rodzica. Spisane porozumienie i dokonane ustalenia pozwalają na określenie zakresu obowiązków każdego z rodziców  co oczywiście jest najbardziej prawidłowe dla dalszego funkcjonowania dziecka po rozwodzie i jego prawidłowego rozwoju.  Sąd zamiast ograniczać władzę rodzicielską jednego rodzica do określonych praw i obowiązków względem dziecka może bowiem zgodzić się, aby byli małżonkowie wspólnie sprawowali władzę rodzicielską. Sąd nie będzie ingerował w wykonywanie władzy rodzicielskiej rodziców jeśli uzyska informacje, że między rodzicami będzie istniało współdziałanie co do wspólnego wykonywania pieczy nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie. Sad w orzeczeniu o rozwodzie musi jednak wypowiedzieć się co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nawet jeśli rodzice pozostają w porozumieniu w tej kwestii. Zawarcie porozumienia jest podstawą do pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej rodzicom, jednak treść porozumienia  nie może być treścią wyroku czy załącznikiem do wyroku..

Ustalenia wymaga także: w jaki sposób podejmowane będą decyzje dotyczące dalszego wykształcenia i wyboru zawodu waszych dzieci, w jaki sposób każde z rodziców może zabierać dzieci za granicę, w jaki sposób rodzice będą zapewniać dzieciom opiekę podczas choroby któregoś z nich oraz czy dziećmi mogą zajmować się osoby trzecie. Brak porozumienia uniemożliwia pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej, ponieważ dobro dziecka wymaga umiejętności szczegółowego i dokładnego współdziałania od osób, które mają wspólnie wykonywać pełną władzę rodzicielską, ponieważ w każdym przypadku sąd obowiązkowo kontroluje treść porozumienia z punktu widzenia jego zgodności z dobrem dziecka, w praktyce zdarza się, że skład orzekający nakazuje doprecyzowanie treści porozumienia pod kontrolą sądu.

Rodzice rozwodzący się powinni wiedzieć, że sąd rozwodowy to przede wszystkim sąd rodzinny i opiekuńczy i zawsze będzie orzekał przede wszystkim zgodnie z dobrem dziecka. Partykularne interesy rodziców nie będą miały większego znaczenia. Dobro dzieci jest wartością najważniejszą a spisane porozumienie w zakresie wychowania powinno potwierdzać miłość rodziców i ich odpowiedzialną postawę rodzicielską.