Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawienia władzy rodzicielskiej, zawieszenia władzy rodzicielskiej.Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych to jedne z najtrudniejszych spraw w postępowaniu sądowym, w szczególności dla rodziców. Prawnicy kancelarii specjalizują się w prowadzeniu tego typu spraw, udzielając rodzicom stosownych wskazówek i rad w zakresie zmiany postawy rodzicielskiej i uzyskaniu możliwości odzyskania pełni władzy rodzicielskiej.


Separacja / Rozwód 

Prowadzimy wszystkie sprawy z zakresu spraw małżeńskich, w tym sprawy o separację, rozwód, sprawy alimentacyjne, dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi. 

Sprawy Rodzinne a Prawo Europejskie i Międzynarodowe 

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.Informujemy i doradzamy co stanowią przepisy Prawa Europejskiego dotyczące rozwodów i separacji.

Konwencja Haska dot. uprowadzenia dziecka z  1980r. Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci (preambuła, art. 1 lit. a). Postępowanie wszczęte na podstawie przepisów Konwencji ma doprowadzić do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.
Pomagamy w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.Rozporządzeniem objęte są transgraniczne wnioski alimentacyjne wynikające ze stosunków rodzinnych. Na jego mocy ustanawia się wspólne dla całej Unii Europejskiej (UE) przepisy umożliwiające dochodzenie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych, nawet jeżeli dłużnik bądź wierzyciel znajdują się za granicą.